ANLb-regeling

Heeft u een ANLb-overeenkomst via het Collectief Veluwe en heeft u onlangs onderhoud uitgevoerd aan een landschapselement, of heeft u ruige mest uitgereden? Dan verzoeken wij u dit te melden via het formulier.

ANLb

Met als doel natuurlijke en landschappelijke waarden in het agrarisch gebied te verhogen, geeft de overheid de mogelijkheid om overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer af te sluiten. In deze overeenkomsten wordt met de agrariër afgesproken om zijn grond of landschapselementen op een bepaalde manier te beheren, waardoor de natuur- of landschappelijke waarden worden vergroot. Door dit beheer zal deze agrarische grond minder opbrengst opleveren ten opzichte van intensief gebruikte agrarische grond. Voor dit verlies aan opbrengst ontvangt de agrariër een vergoeding.

Vanaf 1 januari 2016 is dit stelsel van overeenkomst en vergoedingen ondergebracht in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb).

 

Uitvoering van het ANLb

De uitvoering van het ANLb is door de overheid neergelegd bij zogenaamde collectieven. Deze collectieven zijn opgericht door met elkaar samenwerkende agrarische natuurverenigingen. VeluweIJsselzoom is als agrarische natuurvereniging de samenwerking aangegaan met een aantal collega-verenigingen op de Veluwe. Zij hebben gezamenlijk het Collectief Veluwe gevormd.

 

De collectieven spelen een centrale rol in het vernieuwde stelsel van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het Collectief Veluwe is één van de drie collectieven binnen de Provincie Gelderland. Het Collectief dient jaarlijks een gebiedsaanvraag in bij de Provincie. Deze gebiedsaanvraag bestaat uit het totaal van door individuele deelnemers gewenst en mogelijke agrarisch natuurbeheer. De gebiedsaanvraag moet voldoen aan de door de provincie Gelderland vastgestelde kaders zoals beschreven in het NatuurBeheerPlan. In die gebiedsaanvraag is het uiteraard van groot belang dat de vergoedingen ook op die plaatsen terecht komen, waar het agrarisch natuurbeheer het hoogste rendement voor natuur en landschap oplevert. Na goedkeuring van de gebiedsaanvraag ontvangt in het opvolgend jaar het Collectief Veluwe dit totaalbedrag van het ministerie van EZ en betaald het daarna uit aan de verschillende deelnemers. 

 

Het Collectief Veluwe heeft voor de uitvoering van het ANLb aan de agrarische natuurvereniging opdracht gegeven het ANLb binnen haar werkgebied uit te voeren. In het verleden is de afspraak gemaakt om de SNL-contracten over te laten gaan in het nieuwe ANLb. Omdat de meeste contracten een periode van 6 jaar hadden, zijn de SNL-overeenkomsten van deelnemers die vanaf 2009 meededen automatisch terechtgekomen in de voorintekening van afgelopen voorjaar. Deze deelnemers zijn benaderd met de vraag of ze interesse hadden in het ANLb 2016. De beheereenheden van de deelnemers die positief reageerden zijn afgelopen najaar geschouwd. Hierbij is op basis van de beheereisen en voorschriften uit de beheerpakketten beoordeeld of de beheereenheden nog steeds voldeden. In de meeste gevallen was dit het geval, maar in sommige gevallen niet.
Het vrijgekomen budget van de deelnemers die niet mee wilden doen aan het ANLb en het vrijgevallen budget van de beheereenheden die niet aan de kwaliteitseisen voldeden is dit jaar verdeeld over bestaande en een aantal nieuwe deelnemers voor wie we aanvullende beheerpakketten hebben afgesloten.

 


Kaders ANLb

De doelen van het ANLb zijn vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2016 van Provincie Gelderland. Het Natuurbeheerplan is een subsidiekader om het natuur- en landschapsbeleid te realiseren op europees, rijks- en provinciaal niveau. Hierbij gaat het om bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leggen natuurgebieden, Natura-2000 gebieden en landbouwgebieden die met agrarisch natuur- en landschapsbeheer worden beheerd. Het laatste is van direct belang voor de VIJZ. In het Natuurbeheerplan zijn namelijk gebieden begrensd waarbinnen deelnemers subsidie aan kunnen vragen voor natuur- en landschapsbeheer. Dit zijn de zogenaamde Informatie Model Natuur-leefgebieden (IMNA) gebieden.

 

Het is voor deelnemers alleen mogelijk subsidie aan te vragen als hun gronden binnen deze leefgebieden vallen. De kern van het ANLb is namelijk dat er meer focus en samenwerking komt in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, hetgeen moet leiden tot meer effectiviteit en efficiëntie. Dit wordt bereikt door (ook binnen de IMNA-begrenzing) intensiever in te zetten op enkele gebieden, waar het voorheen mogelijk was om beheerpakketten af te sluiten voor deelnemers met gronden die in geïsoleerde gebieden lagen met relatief weinig potentie voor verhoging van natuurwaarden of behoud van landschappelijke waarden.
 
Subsidies voor ANLb moeten worden ingezet binnen gebieden waar een verhoging van natuurwaarden relatief gemakkelijk te realiseren is. Door natuurlijke verbindingen te leggen en aansluiting te zoeken bij projecten van terreinbeherende organisaties, waterschappen en gemeenten kan veel bereikt worden. Hierin schuilt het grootste verschil met SNL. Doordat het gehele werkgebied van de VIJZ zich landschappelijk gezien kenmerkt door de overgangen van hoog naar laag, droog naar nat en gesloten naar open is er ons alles aan gelegen om veel aandacht te besteden aan het zo effectief mogelijk inzetten van de beschikbare middelen. 
 
Voor de uitvoer van het ANLb heeft de VIJZ een coördinator aangesteld die jaarlijks de gebiedsaanvraag verzorgt. Sinds 2020 zijn Cor Heidenrijk en Janneke Sindram coördinatoren van het ANLb. Bekijk de contactpagina voor hun contactgegevens.

Het Natuurbeheerplan 2018 Gelderland, waarbinnen het ANLb uitgebreider wordt beschreven, is te vinden via: http://www.gelderland.nl/natuurbeheerplan. Via deze website is onder het kopje 'Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer' ook de kaart te vinden waarop u zelf kunt kijken of uw gronden binnen het leefgebied vallen.  

Voor meer informatie over het collectief Veluwe, zie: www.collectiefveluwe.nl.