Nieuws

Uitnodiging informatieavond kwartelkoning

Op woensdag 22 april 2020 organiseert de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom een informatieavond over de kwartelkoning.

De uitnodiging, met o.a. informatie over het doel en de inhoud van de informatieavond is via de volgende link te bekijken: Uitnodiging informatieavond kwartelkoning 22-04-2020 

Plaats: Museumcafé De Kribbe, Weerdseweg 6A, 7384 CJ Wilp

Aanvang:  20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur

Mochten de omstandigheden omtrent de Corona-uitbraak dit niet toelaten dan wordt dit z.s.m. op deze website gemeld.

 

Algemene ledenvergadering 2020 uitgesteld

In verband met de Corona-uitbraak is de algemene ledenvergadering die op 23 maart 2020 zou plaatsvinden afgelast. Alle VIJZ-leden zijn hierover reeds per email geïnformeerd.

uitnodiging ledenvergadering 2020

 

 

Nieuwe plas-dras percelen 2019

De komende maanden zal op een aantal plekken in de Hoenwaard en het Wapenveldse Broek een waterpomp worden geplaatst om (delen van) de percelen onder water te zetten. Dit doen we om de weidevogels die in het gebied voorkomen te helpen. Op percelen met een laagje water kunnen de weidevogels voedsel vinden. Aan dit project werd ook aandacht besteed in de Stentor.

 

 

Verslag kwartelkoningbeheer 2017 in de provincie Gelderland

11-11-2017

De kwartelkoning (Crex Crex) is een trekvogel, die overwintert in Oost Afrika en broedt in Europa. In ons land broedt de kwartelkoning meestal in vochtige kruidenrijke hooilanden en in akkerland met luzerne en wintertarwe. De kwartelkoning komt pas vanaf mei terug in Nederland. De broedperiode is daardoor ook laat. Daarnaast is de kwartelkoning kieskeurig: Alleen plekken waar de vegetatie minimaal 20 cm hoog is, die kruidenrijk zijn en waar weinig bemest is, komen in aanmerking als broedgebied. Door ontwatering en de intensivering van de landbouw zijn dit soort plaatsen bijna niet meer aanwezig.

De kwartelkoning is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in Nederland dan ook een schaarse broedvogel geworden. Rond 1992 was het aantal broedpaar in Nederland zelfs gedaald tot slechts 60 roepende mannetjes / broedparen. Na dit dieptepunt is inmiddels het aantal broedterritoria wat gestegen tot 260 stuks in 2012, overigens één van de betere jaren! Sinds 2004 staat de vogel dan ook als ‘kwetsbaar’ op de rode lijst van Nederlandse broedvogels. De kwartelkoning is als Natura2000 doelsoort aangewezen voor het rivierengebied. De gebieden waar kwartelkoningen in Nederland broeden, zijn voornamelijk:
– de akkerbouwgebieden in de provincies Groningen en Flevoland;
– de beekdalen in Drenthe; en
– de uiterwaarden van de Waal, Rijn en IJssel en Zwarte Water en Vecht in de provincies Gelderland en Overijssel.

In 2017 is de coördinatie van het kwartelkoning beheer in de provincie Gelderland voor de Gelderse Collectieven uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland samen met de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom (VIJZ). In onderstaand verslag wordt over dit kwartelkoningbeheer 2017 en de resultaten hiervan in de provincie Gelderland gerapporteerd. De financiële verantwoording wordt separaat aan de provincie Gelderland gezonden.

Verslag kwartelkoningbeheer 2017 provincie Gelderland

 

Hattemse Poort

11-10-2017

De Hattemse Poort is de natuurverbinding tussen de Veluwe en de IJssel, tussen Wapenveld en Hattem. Deze verbindingszone was in het verleden een onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Die EHS waren bestaande en nieuwe natuurgebieden, die als een samenhangend netwerk met elkaar verbonden waren. Hierdoor zou de biodiversiteit in Nederland vergroten. Edelherten maar ook wolven zouden vanuit Duitsland naar de Veluwe en vervolgens naar de Oostvaardersplassen en vice versa kunnen trekken. Voor het tot stand komen van de EHS zijn in het verleden allerlei investeringen gedaan. Zo is het ecoduct Tolhuis over de A50 hier een voorbeeld van. Deze EHS is onder staatssecretaris Bleeker landelijk weg bezuinigd en in 2014 overgegaan naar provinciaal beleid als Natuurnetwerk Nederland. De provincie Gelderland heeft in haar beleid een aantal EHS verbindingen laten vervallen. Maar de Hattemse Poort is wel als natuur verbindingszone in het provinciaal beleid onder het z.g. Gelderse Natuur Netwerk gebleven.

In het verleden werd nieuwe natuur gerealiseerd door agrarische gronden op te kopen en deze vervolgens over te dragen aan natuurbeheerders zoals Gelders Landschap, Staatsbosbeheer enz. Ook dat beleid is veranderd. Tegenwoordig kunnen ook particulieren eenvoudig hun agrarische grond omvormen naar natuur. De agrarische grond wordt afgewaardeerd en in het bestemmingplan als natuur opgenomen. En voor de natuuraanleg moet een inrichtingsplan opgesteld worden. De grondeigenaar wordt daardoor natuurbeheerder.

20170702-IMG_0105

De Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) heeft in het verleden van de provincie een opdracht gekregen om voor de Hattemse Poort als gebiedsregisseur een gebiedsplan op te stellen. Daarvoor is de GNMF in overleg gegaan met allerlei partijen en particulieren over natuurontwikkeling. In die overleggen is ook de VIJZ als deskundige partij op het gebied van (agrarische) natuur en van subsidiestelsels betrokken.

Inmiddels is dat gebiedsplan al gevorderd tot een fase van aanleg en natuurrealisatie. Ook daar is de VIJZ bij betrokken. Wij doen voor
 particulieren de omvormings- en
 subsidieaanvragen bij de provincie, stellen het inrichtingsplan op, doen de 
vergunningaanvragen, regelen in overleg met
particulieren de onderhandse aanbestedingen 
bij aannemers en verzorgen voor de 
particulier de rol van uitvoerder. 
Als begin zijn er in 2016 een aantal
 natuurakkers, zo’n 8 hectare, langs de
provinciale weg van Heerde naar Hattem aangelegd. Op de akkers lopen inmiddels ook overdag reeën, 's avonds komen er geregeld vossen en wilde zwijnen.

Op de akkers staan verschillende granen, zoals rogge en boekweit, die niet worden geoogst, maar in de winter een voedselbron zijn voor het wild en de vogels.

gallery

Percelen langs de IJssel

Verderop in de Hattemse Poort, vlakbij de IJssel zijn wat percelen afgegraven en omgevormd naar 2,5 hectare vochtig hooiland. De vrijgekomen grond is gebruikt om een oude oeverwal te restaureren.

Verder is hier 7 hectare als kruiden- en faunarijk hooiland omgevormd. Bij deze aanleg zijn poelkikkers, een rode lijst soort, aangetroffen. Om hun leefgebied te beschermen hebben we het plan om een sloot te verondiepen aangepast, door in die sloot een stuw te

plaatsen. Hierdoor houden we de biotoop van de poelkikker in stand, maar we bereiken wel onze doelstelling om de omliggende percelen wat te vernatten. Deze percelen zijn net na het inzaaien van kruidenrijk gras afgelopen voorjaar behoorlijk getroffen door de droogte. Het is te hopen dat de kruidenrijkdom in de gewenste hoeveelheden gaat komen.

Er staan nog een aantal projecten voor dit najaar in de steigers. Heeft u vragen over natuuraanleg in de Hattemse Poort of op andere plaatsen, neem dan contact op met Cor Heidenrijk tel. 06-55175892.

gallery

Cursus heg vlechten van Heg en Haag Werkgroep Brummen

01-10-2017

De VIJZ heeft van de Heg en Haag Werkgroep Brummen de vraag gekregen om onderstaand bericht onder de aandacht te brengen. Wij werken hier graag aan mee:

Heg en Haag Werkgroep Brummen e.o. en de Stichting Heg & Landschap zoeken enthousiaste landschapsliefhebbers die het oude ambacht van heggenvlechter willen leren. De werkgroep wil meer aandacht voor dit fraaie ambacht en de rol van heggen in ons landschap. Daarom organiseert de werkgroep deze winter de cursus ‘Heggenvlechten’ voor geïnteresseerden  die het oude ambacht willen leren en de opgedane kennis voor hun omgeving inzetten. De werkgroep hoopt hiermee haar aantal actieve deelnemers uit te breiden. Ze zoekt ook eigenaren van heggen, die hulp kunnen gebruiken bij het herstellen en leggen van hun haag of heg. Deelnemers leren over de historie en functie van de heg en natuurlijk hoe ze een heg leggen in het landschap. Belangstelling? Meld u aan via hegenhaag@gmail.com voor  de informatie- en inspiratieavond in ‘De Vroolijke Frans’ Knoevenoordstraat 51 Brummen op donderdagavond op 12 oktober 2017 om 19.30 uur (Inloop 19.00 uur).

Heggen zijn enorm waardevol en beeldbepalend in het landschap. Heggen en de heggenvlechter zijn onlosmakelijk met het cultuurlandschap verbonden. Zij bepalen, net als boerderijen en andere landschapselementen, mede de identiteit van de streek. Helpt u mee om dit erfgoed te behouden?

Veel heggen zijn geschikt om te vlechten. Misschien bent u eigenaar van een heg of haag, of wilt u een heg/haag op uw terrein aanplanten. De werkgroep is op zoek naar geschikte locaties om de cursus te geven en om heggen aan te planten. Als u hierin interesse hebt, kunt u dat aangeven.

Zie de pagina van Heg en Haag voor meer informatie.

 

Kijktip: BuitenGewoon

15-07-2017

Op 1 juli is onze voorzitter Cor Heidenrijk te zien geweest in het tv-programma BuitenGewoon van omroep Gelderland. Hij vertelt over natuurontwikkeling in de Hattemse Poort.

Uitzending 

 

Voorjaarslezing IVN Apeldoorn

Op 6 april 2017 zal de VIJZ de voorjaarslezing voor IVN Apeldoorn verzorgen. Voor meer informatie zie de website van IVN.

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Locatie: Restaurant Bosgoed   Adres: Zwarte Kolkstraat 104, 7384 DE Wilp

Datum: woensdag 29 maart 2017.  Aanvang: 20.00 uur

 

Geachte leden,

We willen u van harte uitnodigen op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 29 maart in Restaurant Bosgoed te Wilp.

U bent welkom vanaf 19.30 uur. Hieronder vindt u de uitnodiging met agenda. Alle leden hebben de uitnodiging tevens persoonlijk via de mail ontvangen.

uitnodiging ledenvergadering VIJZ 2017

 

Natuurinitiatieven gezocht!

Eind 2016 deden we een oproep aan onze leden om een aanvraag in te dienen voor het verbeteren van natuur en verfraaien van het landschap. Onze vereniging stelt in 2017 een totaalbedrag van € 6.000 beschikbaar voor nieuwe initiatieven, want één van onze doelstellingen is het behouden en ontwikkelen van natuur en landschap in ons werkgebied. Er zijn tot op heden een aantal reacties binnengekomen  en er is nog wat ruimte voor meer aanvragen. Daarom willen we de uiterlijke inleverdatum verlengen  en het u daarnaast gemakkelijker maken om een aanvraag in te dienen.

Degene die een aanvraag wil indienen kan op zijn/haar eigen manier een projectvoorstel doen. Dit mag in tekst, op een kaartje, of met foto’s waar in elk geval de strekking van het project is beschreven. Denk aan het aanleggen van struweelhagen, knotwilgen, houtsingels, het graven van een poel of het vervaardigen en plaatsen van nestkasten.

Als het idee in eerste instantie nog niet concreet is vormt dat geen probleem.                                                           

Dien het in en wij denken graag met u meeAlle aanvragen die worden ingediend voor 30 april 2017, zullen in de daarop volgende  bestuursvergadering worden besproken.

 

Energieproductiehout Weteringsebroek

Ten oosten van de A50 ter hoogte van de nieuwe Apeldoornse wijk Zuidbroek is het uitloopgebied Weteringse broek de afgelopen jaren ontwikkeld. De doelstellingen in het gebied zijn natuurontwikkeling, versterking van het landschap en recreatie. Tevens heeft gemeente Apeldoorn het streven om energie neutraal te worden. In dit kader zijn op een aantal locaties “energiebosjes” ontwikkeld. De bosjes zijn de afgelopen twee jaar ingepland met inheemse wilgen en elzen soorten. Het doel is om deze bosjes periodiek te oogsten en het vrijkomende hout te versnipperen en in te zetten voor de verwarming van het stadswarmtenet van de wijk Zuid Broek. Klik op de volgende link voor meer informatie: Energieproductiehout Weteringsebroek 

 

Werk mee aan een beter Lyme test

Jaarlijks krijgen twintigduizend Nederlanders de ziekte van Lyme door een tekenbeet. De huidige testen voor deze ziekte zijn in de eerste periode na de beet niet gevoelig. Inatoss Laboratories BV werkt deze zomer aan een nieuwe methode. Deze zomer vindt een groot onderzoek plaats naar deze nieuwe test. U kunt hieraan meedoen. U krijgt dan een gratis uitgebreid onderzoek met de huidige standaard methoden. Indien u mee wilt doen, geef u dan op via 0412-700530 of via lymestudie@inatoss.com. Meer informatie is te vinden in de folder.